Open Tafel

Jaarvergadering met aansluitend bingo


Geachte leden,


Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Algemene Seniorenvereniging Buurse, welke gehouden zal worden op

dinsdag 10 maart a.s.
aanvang 14.30 uur

in de kegelzaal van Zalencentrum Winkelman


Agenda jaarvergadering


1.   Opening door de voorzitter

2.   Verslag jaarvergadering d.d. 12 maart 2019

3.   Mededelingen en ingekomen stukken

4.   Jaarverslag 2019 door de secretaris

5.   Financieel verslag 2019 door de penningmeester

6.   Verslag controle kascommissie

7.   Benoeming nieuw lid controle kascommissie:

8.   Aftreden bestuursleden:

9.   Benoeming  nieuwe bestuursleden

10. Bestuurswisseling

11. Rondvraag en sluiting.


In het belang van de vereniging vragen wij u deze jaarvergadering

bij te wonen.
Mogen wij op uw komst rekenen?

Na de vergadering kunt u deelnemen aan een gezellige bingo

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.


Namens het bestuur,

Ard Weeink , voorzitter